11tv.lv datu apstrādes politika

 

 1. SIA viensviens, Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, reģ. Nr. 40103553212 , ierakstīta Datu Valsts Inspekcijas vienotajā Personas datu apstrādes reģistrā ar nr. 002562, nodrošina vietnes 11tv.lv darbību, saturu (content) , kā arī atbild par gadījumiem, kad vietnes lietošanas periodā no lietotājiem iegūti Personas dati, to aizsardzību, konfidencialitāti un neizpaušanu Trešajām personām. Šajos gadījumos Personas dati aptver jebkuru informāciju par lietotāju – datu subjektu – , kas var to identificēt, vai pēc kuras var pamatoti noteikt lietotāja identitāti.
 2. SIA viensviens.lv apstrādā lietotāja identificējošos datus (tālāk – personas dati) , kas nonākuši SIA viensviens.lv rīcībā, lai administrētu, piemēram „11tv.lv” un/vai „11.lv” konkursus, ja lietotājs ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ir izteicis vēlmi piedalīties konkursā (tostarp, ja apzināti lietotājs publiskojis savus personas datus sociālo tīklu komentāros, ziņojumos un citur (piemēram, like, share funkcija) ). SIA viensviens.lv apstrādā šādus lietotāja personas datus, piemēram, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu lietotāju, izsniedzot konkursu balvas, kā arī, lai iekļautu lietotāju uzvarētaju protokolā saskaņā ar juridiskiem aspektiem.
 3. Ja vēlas lietotājs piedalīties konkursā, vai veikt (share, like funkciju) tam / tai ir jāidentificējas, izmantojot sociālā tīkla autentifikācijas (login) opcijas. Ja lietotājs neveic autentifikāciju, tad nav iespējas piedalīties , piemēram, konkursā, kā arī uzvaras gadījumā nevarēs piešķirt lietotājam balvu. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta lietotāja identitāte un neatbilstību gadījumā tās izsniegšana tiks atcelta.
Personas datu kategorijas Pamatojums Glabāšanas periods
Sociālā tīkla identifikātors Konkursa administrēšana
Satura (contenta) tālākizmantošana sociālā tīklā
Skatīt punktu 10

 

 1. Gadījumos, kad konkursi tiek organizēti ar automatizētiem līdzekļiem, vai tiek izmantota vietnes darbībā automatizēta lēmumu pieņemšana, lai apstrādātu, piemēram, pieteikumus dalībai konkursos, atlasītu dalībniekus, kas tām kvalificējušies un lai veiktu izlozi, tad SIA viensviens.lv izmantos speciālus algoritmus, ņemot vērā konkursa specifiku. Ja nevēlas lietotājs būt automatizētās lēmumu pieņemšanas subjekts, tad tiek liegta lietotājam iespēja piedalīties , piemēram, konkursā attiecīgajā.
 2. SIA viensviens.lv apstrādā lietotāja personas datus, lai celtu, īstenotu juridiskas pretenzijas un aizstāvētos pret tām, kas radušās vietnes dēļ starp lietotāju un SIA viensviens.lv
 3. SIA viensviens.lv ievāc personas datus lietotāja identifikācijai, no sociālā tīkla, kura autentifikācijas opciju lietotājs izmanto, piemēram, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos konkursos vai izsakot ziņas komentāros, ziņojumos (like, share) .Šajā gadījumā, šis sociālais tīkls tiek uzskatīts par pārzini, kamēr SIA viensviens.lv par apstrādātāju, izrietot no VDAR.
 4. Noteiktos gadījumos, lai pildītu SIA viensviens.lv savas saistības pret lietotāju, tiek nodoti personas dati uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aģentūrai, kas ir atbildīga par balvu administrēšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt iegūtos personas datus tikai saskaņā ar SIA viensviens.lv norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Iepriekš minētajiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un sadarbības līgumu tiek noteikts pienākums aizsargāt lietotāja personas datus.
 5. Lai pildītu savu juridisko pienākumu, SIA viensviens.lv var nosūtīt lietotāja personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. SIA viensviens.lv var nosūtīt lietotāja personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sagatavojot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
 6. SIA viensviens.lv vienmēr cenšas apstrādāt lietotāja personas datus ES/EEZ (Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomiskā zona), kā arī personas dati netiek nosūtīti no SIA viensviens.lv puses vai apstrādāti kādā valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.
 7. Konkursu gadījumos, ja konkursā lietotājs ir laimējis, tad lietotāja identifikators tiek norādīts laimesta saņemšanas aktā, kas tiek glabāts 5 (piecus)no konkursa norises dienas. Visos pārējos gadījumos personas dati, kas iegūti konkursa laikā, tiek glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus.

 

LIETOTĀJA TIESĪBAS

 1. Ja uzskata lietotājs, ka informācija par lietotāju ir nepareiza vai nepilnīga, lietotājam ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt SIA viensviens.lv

12.Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un tādejādi izstāties no dalības, piemēram, konkursā.

13.Lietotājam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kas apstrādāta tiek pamatojoties uz SIA viensviens.lv likumīgajām interesēm, tomēr tiks turpināta apstrāde pat tad, ja būs iebilde pret to, ja būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu lietotājs iepriekš minētās tiesības, lūdzam, iesniegt rakstveida iesniegumu SIA viensviens.lv

 1. Noteiktos apstākļos lietotājam ir tiesības prasīt izdzēst personas datus, kas kļuvuši zināmi SIA viensviens.lv. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, iesniegt lietotāju rakstveida iesniegumu SIA viensviens.lv
 2. Noteiktos apstākļos lietotājam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, lietotāju iesniegt rakstveida iesniegumu SIA viensviens.lv
 3. Lietotājam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus, kas ir SIA viensviens.lv rīcībā, tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”), ja tas ir iespējams, tomēr lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, lietotāju rakstveida iesniegumu iesniegt SIA viensviens.lv, un tiks tas izskatīts.
 4. Ja lietotājam rodas jautājumi par šo vietni vai lietotāja personas datu apstrādi, lūdzam, sazināties ar SIA viensviens.lv  Ja nav apmierinātība ar saņemto atbildi, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, kas skar personas datu apstrādi.

 

Par vietni atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

SIA viensviens.lv, reģ. Nr. 40103553212
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 37-45, Rīga, LV-1010
Tālruņa numurs: +371 67336179
E-pasts: info@11.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
E-pasts: info@11.lv